Tietoa vanhaenglanninlammaskoirien geenitesteistä

Vanhaenglanninlammaskoirilla on joukko geenitestejä, joilla saadaan selville onko koira jonkun sairauden kantaja. Perinnölliset sairaudet ovat virheellisten geenien aiheuttamia sairauksia. Periytyvyydeltään autosomaalisesti resessiiviset sairaudet kuten PCD, EIC, MDR1 ja CA, voidaan löytää joko poskisolunäytteestä tai verinäytteestä. Autosomaalisesti resessiivisesti periytyvässä sairaudessa sairaita pentuja ei saada, jos yhdistelmän toinen osapuoli on terve. Eli geenitestien käyttö mahdollistaa tiettyä geenivirhettä kantavan koiran turvallisen jalostuskäytön. Yhdistämällä geenivirheen kantaja terveen kanssa, voidaan estää sairaiden pentujen syntyminen. 

Kantajat voidaan ottaa harkiten mukaan jalostukseen, kun parituskumppani on saman geenivirheen suhteen geneettisesti terve (jälkeläisissä voi olla sekä terveitä että kantajia). Kahta kantajaa ei saa yhdistää keskenään (jälkeläisissä voi olla sekä terveitä, kantajia että sairaita). Kantajaa ei saa yhdistää geneettisesti sairaan kanssa (jälkeläiset joko kantajia tai sairaita). Kliinisesti sairasta koiraa ei  saa käyttää jalostukseen. Geenivirheen omaava koira elää täysin normaalia elämää ja tämä virhe tulee ottaa huomioon ainoastaan jalostuksessa. Poikkeuksena on MDR1, joka jo kantajalla aiheuttaa useiden lääkeaineiden, jopa kuolemaan johtavan yliherkkyyden (mm. loishäätöön käytetty Ivemektiini).

Koirien testaaminen on tärkeää ja järkevää. Testien avulla voimme hävittää tai vähintään kontrolloida sairauksia. Harkitulla jalostuskäytöllä estämme vakavien sairauksien leviämisen rodussamme. Ilman testejä sairaudet voivat hävittää joitakin arvokkaita sukulinjoja. Geenitestit ovat kehitetty auttamaan kasvattajia terveempien koirien kasvattamiseen.

Vanhaenglanninlammaskoirilla esiintyvät geneettisesti perinnölliset sairaudet, joihin on jo olemassa geenitestit

PCD  (Primary Ciliary Dyskinesia)
Keuhkojen värekarvojen synnynnäinen toimintahäiriö on usealla eri koirarodulla esiintyvä perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa muun muassa toistuvia hengitystieinfektioita sekä urosten hedelmättömyyttä. Sairaus periytyy autosomaalisesti peittyvästi. Rotujärjestön pentuvälityksen ehtona on, että toinen jalostukseen käytetyistä koirista on testattu terveeksi. Suomessa yhdistykselle tulleen tiedon mukaan on testattu 122 koiraa terveeksi (MUT+/+) ja kantajaksi 15 (MUT1/+), sairaita ei ole tavattu.

Testi tehdään poskisolunäytteestä tai verinäytteestä. Testejä tekevät laboratoriot: Genoscoper (eniten käytetty, sisältyy MyDogDNA-passiin), LABOKLIN, Genomia, Antagene.

MDR1 (Multidrug Resistance Gene)

Monilla paimenkoiraroduilla on todettu  perinnöllinen alttius saada haittavaikutuksia tai reagoida poikkeuksellisen voimakkaasti useisiin eri lääkeaineisiin. Tämä lääkeaineherkkyys  johtuu mutaatiosta MDR1-geenissä. Kaikkein tunnetuin haittavaikutuksia aiheuttava lääkeaine on loislääke ivermektiini, jonka takia MDR1-mutaatiosta puhutaan joskus nimellä ivermektiini-yliherkkyys. MDR1-mutaatio periytyy autosomaalisesti peittyvästi. 

Testi tehdään poskisolunäytteestä tai verinäytteestä. Testejä tekevät laboratoriot: Genoscoper (eniten käytetty, sisältyy MyDogDNA-passiin), LABOKLIN, Genomia.

 

CA (Cerebellar Ataxia)

Perinnölliset ataksiat käsittävät heterogeenisen joukon sairauksia, joiden taustalla on pikkuaivojen kuorikerroksen solujen ennenaikainen rappeutuminen. Tämä johtaa etenevään ataksiaan eli liikkeiden koordinaatiohäiriöön. Oireiden alkamisikä ja etenemisnopeus vaihtelevat perinnöllisen taksian muodosta riippuen. Oireet voivat alkaa pikkupennulla, nuoruusiässä tai vasta muutaman vuoden iässä. Vanhaenglanninlammaskoiralla ja ataksian muodolle on tyypillistä oireiden puhkeaminen nuoruusiässä ja niiden hidas eteneminen. Sairaus periytyy autosomaalisesti peittyvästi. USA:ssa on testattu vapaaehtoisen listan mukaan 223 lammaskoiraa, joista 21 sairasta (MUT1/1)  n. 10  %, 44 kantajaa  (MUT1/+)  n.  20  %  suurin osa terveitä.  Venäjällä testatuissa ei todettu kantajia tai sairaita. Suomessa on tietojen mukaan tutkittu muutamia terveiksi.

Testi tehdään poskisolunäytteestä tai verinäytteestä. Testejä tekevät laboratoriot: Genoscoper, LABOKLIN ja Veterinary Cardiac Genetics Laboratory USA:ssa, mikä tekee testejä myös pakastespermasta.

EIC (Exercise Induced Collapse)
Vanhaenglanninlammaskoiralla on tavattu syndroomaa, jossa koiran rasituksensietokyky on alentunut aiheuttaen lyyhistymisen. Syndrooma tulee yleensä esiin koiran ollessa  iältään viidestä kuukaudesta kolmeen vuotta ja tilanteessa mihin liittyy koiran innostuminen ja fyysinen rasitus. Sairastuneet koirat ovat tyypillisesti hyvässä fyysisessä kunnossa ja luonteeltaan helposti innostuvia. Äärimmäiseen innostuneisuus aiheuttaa ensin heikkoutta ja sitten lyyhistymisen. Sairauden syy on häiriö lihasten ja aivojen välisten hermoyhteyksien synaptisissa reaktioissa. Huomioitavaa on, että sairaaksi testatut koirat eivät välttämättä koskaan saa lyyhistymiskohtausta. EIC:n periytymistapa on autosomaalinen resessiivinen.  Toistaiseksi mikään taho Suomessa ei ylläpidä listaa testatuista koirista, mutta koiria testataan ja testitulosten avulla tiedetään, että populaatiossamme on sekä  terveitä että  kantajia.  Venäjällä  vapaaehtoinen listaus kertoo, että 57 EIC-testatusta koirasta vain yksi on sairas  (MUT1/1), 17  koiraa kantajia  (MUT1/+)  ja  39 tervettä  (MUT+/+). Eli noin 30 % on taudin kantajia. USA:ssa vapaaehtoiseen ilmoittamiseen perustuva tilasto kertoo, että 117 testatusta koirasta 29 on kantajia (MUT1/+), 2  koiraa sairaita (MUT1/1), ja loput, eli suurin osa terveitä.

Testi tehdään poskisolunäytteestä tai verinäytteestä.

 

Laboratorioita, missä testejä tehdään ovat LABOKLIN, Veterinary Diagnostic Laboratory.

Geenitestien hinnat vaihtelevat eri laboratorioiden välillä. Yksittäisen testin hinta on n. 60-100 € ja MyDogDNA-passi maksaa tällä hetkellä 99 € sisältäen PCD, MDR1 ja CA–testin. Kennelliiton viralliseksi geenitutkimuksia tekeväksi laboratorioksi on tähän mennessä hyväksytty Genoscoper Oy, Movet ja LABOKLIN.

Lisätietoja geenitestiasioista saat jalostustoimikunnalta osoitteesta oesfi.jalostus@gmail.com

MyDogDNA testit
 

Koiran perimän tutkiminen auttaa ymmärtämään koiran terveyttä kokonaisvaltaisemmin ja tuo uusia keinoja taisteluun perinnöllisiä sairauksia vastaan. Koirien DNA-testiä varten otetaan joko verinäyte tai poskisolunäyte, joka otetaan poskisoluharjalla. Verinäytteen ottajan tulee aina olla auktorisoitu näytteenottaja, mutta poskisolunäytteen voi turvallisesti ottaa kuka tahansa. Virallista koiran DNA-tunnistetta ei voi kuitenkaan saada, ellei näytteenottaja ole eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä DNA-näytteenottaja. MyDogDNA on helppokäyttöinen DNA-testauspalvelu. Voit tilata sen verkkokaupasta https://mydogdna.com/fi. MyDogDNA:sta saat kaikki alla olevat testit:

 

  • EIC (rasituksensietokyvyn aleneminen ja lyyhistyminen)

  • Hemofilia A; alun perin vanhaenglanninlammaskoiralta löydetty mutaatio, perinnöllinen verenvuotosairaus

  • CA Perinnöllinen ataksia; alun perin vanhaenglanninlammaskoiralta ja gordonsetteriltä löydetty mutaatio

  • PCD Värekarvojen synnynnäinen toimintahäiriö, aiheuttaa muun muassa toistuvia hengitystieinfektioita sekä urosten hedelmättömyyttä. Sairaus periytyy autosomaalisesti peittyvästi.

  • MDR-1 Mutaatio koiran MDR1 geenissä aiheuttaa yliherkkyyden monille lääkeaineille (esim. loishäätölääke ivermektiini). Yliherkkyys periytyy autosomaalisena resessiivisenä ominaisuutena, jolloin koirat, joiden molemmat alleelit ovat virheellisiä, ovat yliherkkiä tietyille lääkeaineille. Ivermektiini on yleisesti turvallinen lääke nisäkkäille, joilla kyseistä mutaatiota ei ole.
     

Merkitse MyDogDNA-näytteenottolomakkeeseen testituloksen tallennus KoiraNettiä varten.

PÄIVITYS 18.5.2018

Jalostuskonsultti Päivi Rantasalolta 18.5.2018 saamamme tiedon mukaan, Suomen Kennelliitto on jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessaan 23.4.2018 hyväksynyt DNA-työryhmän esitykset , jotka on tehty rotuyhdistyksemme anomuksen mukaisesti koskien neljän; Primary ciliary dyskinesia (PCD), exercise induced collapse (EIC), MDR1 lääkeyliaineherkkyys ja perinnöllinen ataxia eli cerebellar ataxia (CA) perinnöllisten sairauksien tulosten tallentamista Jalostustietojärjestelmään koirien tietoihin. DNA-tutkimustulosten tallentaminen aloitetaan, kun seuraavassa vaiheessa otetaan uusia rotuja mukaan sähköiseen tallennukseen. DNA-tutkimustulokset voidaan tallentaa, kun DNA-tutkimus on tehty Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.

Tiedote 17.4.2018

Yhdistyksemme jalostustoimikunta on 5.1.2018 lähettänyt anomuksen Suomen Kennelliittoon seuraavien terveystutkimustulosten lisäämisestä SKL:n jalostustietokantaan (KoiraNettiin): PCD, EIC, MDR1 ja CA. Suomen Kennelliiton DNA-työryhmä on käsitellyt anomuksen kokouksessaan 22.2.2018. DNA-työryhmän sihteeri Johanna Kuru on tiedottanut heidän puoltavan anomustamme. Kennelliiton yhteistyölaboratorioissa tehtyjen tutkimustulosten tallennus aloitettaisiin seuraavassa vaiheessa, kun uusia rotuja otetaan mukaan sähköiseen tallennukseen.   Anomus on menossa seuraavaksi jalostustieteelliselle toimikunnalle päätettäväksi. Uusia DNA-tutkimuksia otetaan mukaan tallennettavaksi mahdollisesti vuoden lopussa. Asiasta tiedotetaan tällöin rotujärjestöjä.

  • Grey Facebook Icon

© 2018 by OESFI. Proudly created with Wix.com